ประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของบุคลากร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบัน แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิปัสสนาธุระ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้ […]

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองวิชาการ จัดอบรมการพัฒนารายวิชาเพื่อการวัดและการประเมินผลออนไลน์

วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ […]