คณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยผ่ กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ
๗. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ กรรมการ
๘. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการ
๙. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะครุศาตร์ กรรมการ
๑๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
๑๓. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา และพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๕. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ กรรมการ
๑๗. ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร กรรมการ
๑๘. รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการ
๑๙. นางสาวพูนสุข ปริวัตรวรวุฒิ กรรมการ
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
๒๒. ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ