ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

เทคโนฯ มจร จัดอบรม “การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน” แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน” โดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการจัดทำเว็บไซต์และปรับเว็บไซต์ของส่วนงาน ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานและให้เข้าใจหลักการสร้างเว็บไซต์ที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน โดยมีการสร้างเว็บแลนดิ่งเพจ เพื่อรองรับงานพิเศษของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 60 รูป/คน อบรมผ่านระบบ Meet วิทยากรโดย นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ โดยนำประสบการณ์ ทักษะ มาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Close