ติดต่อเรา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๕ ,๘๑๙๕
อีเมล์ it@mcu.ac.th


 

Close