ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

การศึกษา
น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,
พธ.บ.(บาลี-สันสกฤต)
ศศ.ม.(สันสกฤต)

srithon@mcu.ac.th8082
ศรี แก้วงาม
รองผู้อำนวยการ
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ.,
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

sri@mcu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร

ไกรษร ราชนิจ
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา

น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

kraisorn.rat@mcu.ac.th8169

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.3,
พธ.บ. (ปรัชญา) 
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

attapon@mcu.ac.th8172
อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.7,
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

attapon@mcu.ac.th8172
ปัญญา นราพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.โท
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารเทศธุรกิจ ) 
ศษ.ม (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) (กำลังทำวิทยานิพนธ์)

panya.nar@mcu.ac.th8172

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา

ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร) 

thitiwat.wang@mcu.ac.th8163https://it.mcu.ac.th
นพดล เพ็ญประชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.5,
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.ม (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

nopadol.pen@mcu.ac.th8166www.it.mcu.ac.th
อภิชาติ รอดนิยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.6,
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

apichat.rod@mcu.ac.th8074www.it.mcu.ac.th
Close