ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

พระครูศรีจริยบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

การศึกษา
น.ธ. เอก ป.ธ. 6
พธ.บ. (ภาษาอังกฤศ)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ค.ด. (นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน)

mcuit@mcu.ac.th8082
อภิชาติ รอดนิยม
รองผู้อำนวยการ
น.ธ.เอก, ป.ธ.6,
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
apichart.rod@mcu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร

ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.3,
พธ.บ. (ปรัชญา) 
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

8169
ไกรษร ราชนิจ
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา

น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

kraisorn.rat@mcu.ac.th8169

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.7,
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

attapon@mcu.ac.th8172
ปัญญา นราพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.โท
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารเทศธุรกิจ ) 
ศษ.ม (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) (กำลังทำวิทยานิพนธ์)

panya.nar@mcu.ac.th8172

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา

ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร) 

thitiwat.wang@mcu.ac.th8163https://it.mcu.ac.th
นพดล เพ็ญประชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.5,
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.ม (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

nopadol.pen@mcu.ac.th8166www.it.mcu.ac.th
นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา

บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

nopadol.pen@mcu.ac.th8166www.it.mcu.ac.th
Close