ผู้บริหาร

กลุ่มงานบริหาร

ไกรษร ราชนิจ
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ศรี แก้วงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปัญญา นราพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา

ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นพดล เพ็ญประชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อภิชาติ รอดนิยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์