ห้องบริการ/การฝึกอบรม

การบริการห้องคอมพิวเตอร์

บริการการฝึกอบรม
ให้บุคลากรและนิสิต


G suite E-Mail

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร

ด้วย G Suites เป็นการทำงานภายใต้ระบบคลาวด์ (Cloud) ทำให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ประกอบไปด้วย Google Mail หรือ Gmail Google Docs – Docs, Sheets, Slide หรือแม้แต่ Forms Google Calendar Google Drive พื้นที่ในการจัดเก็บบน  เป็นต้น

E-MAIL บุคลากร

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่
– สำหรับเข้าระบบGsuite (ลิ้งค์ mail.mcu.ac.th )
– สำหรับระบบเมล์เดิม ( ลิ้งค์ oldmail.mcu.ac.th )

สื่อมีเดีย ผลงานพัฒนาระบบ บริการด้านไอที

สื่อมีเดีย ผลงานพัฒนาระบบ

ผลงานต่างๆ ที่ได้ทำการพัฒนาในด้านของ ผลงานสื่อมัลติมีเดีย, ผลงานพัฒนาระบบและผลงานเว็บไซต์ ที่ทาง ส่วนงาน ได้พัฒนาขึ้นมา

ช่อง Youtube MCUIT ได้รวบรวมวีดีโอสื่อการเรียนการสอนและวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถถ่ายทำวีดีโอสื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์

สามารถแอด ID Line : @574mtzpw บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนิสิตไดด้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การบริการ

เทคโนโลยีสารสเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโรงเรียนได้สนับสนุนในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการศึกษาที่มีความจำเป็น

พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup) แต่เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น

ศรี แก้วงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเว็บไซต์

เว็บไซต์จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญของการมีเว็บไซต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการค้าขาย และหากมีการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบสวยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย มีความน่าเชื่อถือ

นพดล เพ็ญประชุม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์