ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักมี หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดหา พัฒนา และ บํารุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการดําเนินการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา เน้นการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร และนิสิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า และดําเนินการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย สงฆ์ และห้องเรียนทั่วประเทศ ภายใต้คําขวัญที่ว่า แข็งแรง มีระบบระเบียบ รวมพลังสร้างสรรค์ เรียนรู้และแบ่งปัน Strong Systematically Smart Smile
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นจากแนวคิดของพระราชวรมุนี อธิการบดี (ปัจจุบัน เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระพรหมบัณฑิต) ที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร การ ค้นคว้าวิจัย การเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน ระหว่างส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบ โดย ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ งานที่ดําเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย
๑. ด้านเครือข่าย พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และ สถาบัน สมทบ ที่สามารถให้บริการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูล ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
๒. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้จัดหา ให้บริการ และดูแลรักษา ให้ หน่วยงานต่างๆ พร้อมใช้งานตามเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ
๓. ด้านการสนับสนุนการศึกษา ได้จัดหาสื่อการสอนประจําห้องเรียน สร้าง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้กับส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ครบทุกแห่ง
๔. ด้านการพัฒนาระบบ ได้พัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์สําหรับการบริหาร การพัฒนา ฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ และการพัฒนาสื่อการศึกษาเป็นจํานวนหลายระบบ
๕. ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมให้บุคลากรทุกระดับให้สามารถใช้งานระบบไอซี ที่ได้อย่างเหมาะสม และได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานไปศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เครือข่ายฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ สื่อการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับภารกิจอย่างต่อเนื่อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กว่า ๙๐ เครื่องไว้ บริการอบรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนดส่วนงานใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งงาน ออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ ๑. กลุ่มงานบริหาร ๒. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา

๑.กลุ่มงานบริหาร
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณการเงิน การ บัญชี พัสดุ บุคลากร นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการติดตั้ง บํารุงรักษา พัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลด้านการใช้ระบบสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

๓.กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอน ออนไลน์ (E-Learning) และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Close