สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. MCU e-Learning https://elearning.mcu.ac.th/ (รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์)

 • อาจารย์ผู้สร้างรายวิชา            จำนวน     ๕๙๐        รูป/คน
 • นิสิตบนระบบ                      จำนวน     ๒๖,๘๓๘    รูป/คน
 • รายวิชาออนไลน์                   จำนวน     ๑,๕๔๖     รายวิชาการสอนออนไลน์
 • Activity (กิจกรรมบนระบบ)       จำนวน     ๒๗,๔๒๗    Activity (กิจกรรม)
 • ส่วนจัดการศึกษา (ใช้ระบบ)       จำนวน     ๓๗          ส่วนจัดการศึกษา

             มีการจัดเก็บสถิติการใช้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๙๑,๖๐๐ ครั้ง

๒. MCU e-Testing https://testing.mcu.ac.th/ (รายวิชาเพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์)

 • อาจารย์ผู้สร้างรายวิชา            จำนวน     ๔๙๐        รูป/คน
 • นิสิตบนระบบ                      จำนวน     ๒๖,๗๐๐    รูป/คน
 • รายวิชาสอบออนไลน์              จำนวน     ๑,๕๘๐     รายวิชาการวัดและประเมินผลออนไลน์
 • Activity (ห้องสอบ)                จำนวน     ๕,๒๙๓     Activity (ห้องสอบ)
 • ส่วนจัดการศึกษา (ใช้ระบบ)       จำนวน     ๔๕          ส่วนจัดการศึกษา

 มีการจัดเก็บสถิติการใช้บริการวัดและประเมินผลออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๔,๓๐๐ ครั้ง

บูรณาการระบบเพื่อรองรับการสอบรายวิชาข้อสอบกลาง และการสอบหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • รายวิชาข้อสอบกลางทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • และรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายวิชา (กำลังดำเนินการ)
 • เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
 • สอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในทุกรายวิชา

และบูรณาการระบบเพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์แบบเป็นทางการให้กับส่วนจัดการศึกษา ดังนี้

 • ส่วนกลาง (ทุกคณะ, บางสาขาวิชา)
 • วิทยาเขตพะเยา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

๓. MCU MOOC https://mooc.mcu.ac.th/ (ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ MCU MOOC (Massive Open Online Course) เพื่อรองรับการพัฒนารายวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นรายวิชาแบบเปิดหรือมหาชน และพัฒนารายวิชาแบบเปิดสำหรับคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่บุคลากร ได้เรียน และรู้วิธีการใช้งานระบบ ปัจจุบันรายวิชาที่ online บนระบบ ดังนี้

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ Content

 • การสร้างและจัดการรายวิชา MCU MOOC
 • เทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
 • การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
 • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Skill)

รายวิชาออนไลน์แบบเปิด (Video บันทึกการบรรยายย้อนหลัง)

 • ปรัชญาเบื้องต้น โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
 • พระไตรปิฎกวิเคราะห์ โดย ศ.พิเศษ เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

รายวิชาข้อสอบกลาง (Phototype โครงสร้างรายวิชา)

 • ประวัติพระพุทธศาสนา

จำนวน  ๑๐  Section

 • พระไตรปิฎกศึกษา

จำนวน  ๑๒  Section

 • มนุษย์กับสังคม ๑ (ความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์และสังคม)

จำนวน  ๕  Section

 • มนุษย์กับสังคม ๒ (สถาบันทางสังคม การขัดเกลา และการแก้ปัญหาสังคม)

จำนวน  ๗  Section

 • มนุษย์กับสังคม ๓ (การสื่อสารทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคความปกติใหม่)

จำนวน  ๔  Section

สถิติการการให้บริการด้านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานบุคคลทั่วไป
https://plan-vipassana.mcu.ac.th/mds/

สถิติการให้บริการ Application Zoom เพื่อการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา การปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยช่วงสถานการณ์ Covid-19
ระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

 • มีการใช้งานทั้งหมด 339 User
 • มีการใช้งานจำนวนรวมทั้งหมด 7,439 ครั้ง

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงสรุปการใช้งาน Zoom ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 2 กราฟแสดงสถิติการใช้งานรายเดือน ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 3 กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้เข้าร่วม (participants) รายเดือน ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่4 กราฟแสดงจำนวนนาที (Meeting Minutes) ในการใช้งานรายเดือน ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 5 กราฟแสดงรายการผู้ใช้ที่มีการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 6 กราฟแสดงรายการระบบปฏิบัติที่เข้าใช้งานระบบ Zoom

ภาพที่ 7 กราฟแสดงรายการสถานที่ของผู้ใช้ในการเข้าร่วมการใช้งาน Zoom

 

Close