สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. MCU e-Learning https://elearning.mcu.ac.th/ (รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์)

  • อาจารย์ผู้สร้างรายวิชา            จำนวน     ๕๙๐        รูป/คน
  • นิสิตบนระบบ                      จำนวน     ๒๖,๘๓๘    รูป/คน
  • รายวิชาออนไลน์                   จำนวน     ๑,๕๔๖     รายวิชาการสอนออนไลน์
  • Activity (กิจกรรมบนระบบ)       จำนวน     ๒๗,๔๒๗    Activity (กิจกรรม)
  • ส่วนจัดการศึกษา (ใช้ระบบ)       จำนวน     ๓๗          ส่วนจัดการศึกษา

             มีการจัดเก็บสถิติการใช้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๙๑,๖๐๐ ครั้ง

๒. MCU e-Testing https://testing.mcu.ac.th/ (รายวิชาเพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์)

  • อาจารย์ผู้สร้างรายวิชา            จำนวน     ๔๙๐        รูป/คน
  • นิสิตบนระบบ                      จำนวน     ๒๖,๗๐๐    รูป/คน
  • รายวิชาสอบออนไลน์              จำนวน     ๑,๕๘๐     รายวิชาการวัดและประเมินผลออนไลน์
  • Activity (ห้องสอบ)                จำนวน     ๕,๒๙๓     Activity (ห้องสอบ)
  • ส่วนจัดการศึกษา (ใช้ระบบ)       จำนวน     ๔๕          ส่วนจัดการศึกษา

 มีการจัดเก็บสถิติการใช้บริการวัดและประเมินผลออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๔,๓๐๐ ครั้ง

บูรณาการระบบเพื่อรองรับการสอบรายวิชาข้อสอบกลาง และการสอบหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • รายวิชาข้อสอบกลางทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
  • และรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายวิชา (กำลังดำเนินการ)
  • เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
  • สอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในทุกรายวิชา

และบูรณาการระบบเพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์แบบเป็นทางการให้กับส่วนจัดการศึกษา ดังนี้

  • ส่วนกลาง (ทุกคณะ, บางสาขาวิชา)
  • วิทยาเขตพะเยา
  • วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • วิทยาเขตสุรินทร์
  • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  • วิทยาเขตสุรินทร์
  • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

๓. MCU MOOC https://mooc.mcu.ac.th/ (ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ MCU MOOC (Massive Open Online Course) เพื่อรองรับการพัฒนารายวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นรายวิชาแบบเปิดหรือมหาชน และพัฒนารายวิชาแบบเปิดสำหรับคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่บุคลากร ได้เรียน และรู้วิธีการใช้งานระบบ ปัจจุบันรายวิชาที่ online บนระบบ ดังนี้

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ Content

  • การสร้างและจัดการรายวิชา MCU MOOC
  • เทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
  • การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
  • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Skill)

รายวิชาออนไลน์แบบเปิด (Video บันทึกการบรรยายย้อนหลัง)

  • ปรัชญาเบื้องต้น โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
  • พระไตรปิฎกวิเคราะห์ โดย ศ.พิเศษ เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

รายวิชาข้อสอบกลาง (Phototype โครงสร้างรายวิชา)

  • ประวัติพระพุทธศาสนา

จำนวน  ๑๐  Section

  • พระไตรปิฎกศึกษา

จำนวน  ๑๒  Section

  • มนุษย์กับสังคม ๑ (ความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์และสังคม)

จำนวน  ๕  Section

  • มนุษย์กับสังคม ๒ (สถาบันทางสังคม การขัดเกลา และการแก้ปัญหาสังคม)

จำนวน  ๗  Section

  • มนุษย์กับสังคม ๓ (การสื่อสารทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคความปกติใหม่)

จำนวน  ๔  Section

สถิติการการให้บริการด้านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานบุคคลทั่วไป
https://plan-vipassana.mcu.ac.th/mds/

สถิติการให้บริการ Application Zoom เพื่อการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา การปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยช่วงสถานการณ์ Covid-19
ระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

  • มีการใช้งานทั้งหมด 339 User
  • มีการใช้งานจำนวนรวมทั้งหมด 7,439 ครั้ง

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงสรุปการใช้งาน Zoom ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 2 กราฟแสดงสถิติการใช้งานรายเดือน ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 3 กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้เข้าร่วม (participants) รายเดือน ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่4 กราฟแสดงจำนวนนาที (Meeting Minutes) ในการใช้งานรายเดือน ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 5 กราฟแสดงรายการผู้ใช้ที่มีการใช้งานสูงสุด 10 ลำดับ ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ภาพที่ 6 กราฟแสดงรายการระบบปฏิบัติที่เข้าใช้งานระบบ Zoom

ภาพที่ 7 กราฟแสดงรายการสถานที่ของผู้ใช้ในการเข้าร่วมการใช้งาน Zoom

 

Close