ข่าวสารและกิจกรรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองวิชาการ จัดอบรมการพัฒนารายวิชาเพื่อการวัดและการประเมินผลออนไลน์

วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองวิชาการ จัดโครงการอบรมการพัฒนารายวิชาเพื่อการวัดและการประเมินผลออนไลน์ MCU e-Testing แบบออนไลน์ (Workshop by Video Conference) ได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม โดยการอบรมครั้งผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค ระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน โดยมีอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

การอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 9 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Close