ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบัน แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิปัสสนาธุระ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้นายนพดล เพ็ญประชุม ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบัน แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิปัสสนาธุระ ณ สํานักงานส่วนบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ อาคารหอฉันชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close