วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์กองวิชาการ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย