ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ขอเชิญเข้าอบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ID : 9779933546

ลงทะเบียนออนไลน์

Close