ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าอบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าอบรม การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ อบรมวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ID : 9779933546

ลงทะเบียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร
โทร: 095 9468 896
LineOA : @574mtzpw
เว็บไซต์: it.mcu.ac.th
Facebook Page: itmcu
อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close