ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ส่วนเทคโนฯ จัดอบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรม “อบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ” ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้สามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟิกได้ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำอินโฟกราฟิก เทคนิคต่างๆ อินโฟกราฟิก คืออะไร รูปแบบของ อินโฟกราฟิก ภาพกราฟิกที่มักใช้ในอินโฟกราฟิก เรียนรู้เรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิก สร้างและเผยแพร่อินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้และสามารถออกแบบผลงานได้จริง โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 200 รูป/คน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Close