ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ID : 9779933546

ลงทะเบียน คลิก