ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน ปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ อบรมแก่บุคลากร มจร ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรมให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไชต์ให้เป็นไปตามาตราฐานภาครัฐ (Government Website Standard) เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลเปิดภาครัฐ การให้บริการของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน คุณลักษณะที่ควรมี ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ การประกาศนโยบาย เป็นต้นโดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 150 รูป/คน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting มีพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งวัน

Close