ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ขอเชิญร่วมประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเชิญอบรมการติดตั้งและดูแล Load Balancer

ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณในการจัดหาบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิต และสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบสนองระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ความทราบแล้ว นั้น
ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำส่วนงานของท่าน เข้าประชุมและอบรมการติดตั้งและดูแล Load balancer ในวันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID : 9898248050

ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกลิงก์ https://forms.gle/UnfQSzQEbpeos3RbA

ติดตาม Line OA https://lin.ee/4lWbxjyBh

Close