ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมการบริหารจัดการคลังเอกสารดิจิทัล (MCUIR)


ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมการบริหารจัดการคลังเอกสารดิจิทัล (MCUIR)
วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ID : 9898248050
ลงทะเบียนอบรม : https://forms.gle/CMyu6L8b6BuTvuL66
จัดโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Close