ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมการอบรมหลักสูตร MCU e-Learning (คณาจารย์ส่วนกลาง) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  • อบรมฟรีรับเกียรติบัตร เมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้
  • สงวนสิทธิ์สำหรับคณาจารย์/บุคลากร ที่ได้ทำการลงทะเบียนเท่านั้น (จะไม่มีการเพิ่มหรือมอบสิทธิ์การสร้างรายวิชาบนระบบฯ ระหว่างการอบรม)
    ลงทะเบียนออนไลน์ Link: https://forms.gle/zByE5TkyhjuRcypX9 อบรมแบบออนไลน์ (Zoom id: 9899933546)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
website: www.it.mcu.ac.th LineOA: @574mtzpw

 

Close