๒๓๖ นายโสภณ คงแสง
๒๓๗ พระพชร วชิโร
๒๓๘ นางสาวนภัสสร กัลปนาท
๒๓๙ พระสมุห์ อนันต์ อินฺทวีโร (ทองเสน)
๒๔๐ นายนครินทร์ สมจันทร์
๒๔๑ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี
๒๔๒ นายจตุรภัทร สืบสาย
๒๔๓ นายกฤษดากรณ์ กองเงิน
๒๔๔ พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม)
๒๔๕ นางสาวศิริพรรณ วัฒนวรรณ
๒๔๖ นายก้องเกียรติ บุญสมบัติ
๒๔๗ นายพรชัย เกาะรัมย์
๒๔๘ ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
๒๔๙ นายสมเจตน์ มีตาบุญ
๒๕๐ อ.เชน นคร
๒๕๑ พระมหาฉันท์ จิรเมธี
๒๕๒ พระโชคดี วชิรปญฺโญ
๒๕๓ พระมหาธีรภัทร์ ญาณธีโร
๒๕๔ นายดนุพล ภักดี
๒๕๕ ดร.อธิเทพ ผาทา
๒๕๖ พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท
๒๕๗ นายวรนุช แบบนา
๒๕๘ นายศุภสิทธิ์ คงทน
๒๕๙ ดร.อดุลย์ คนแรง
๒๖๐ นายเกรียงศักดิ์ ปินใจ
๒๖๑ นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
๒๖๒ นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้าย
๒๖๓ พระมหาประสพสุข ปิยภาณี
๒๖๔ พระครูสิริธรรมวรคุณ
๒๖๕ ว่าที่ ร.ต.อุทัย ภูมิประมาณ
๒๖๖ พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที
๒๖๗ นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์
๒๖๘ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธิ์
๒๖๙ พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ
๒๗๐ นายพลวัฒน์ สีทา
๒๗๑ นางสาวลฏารัชณ์ เกษรบัว
๒๗๒ นางสาวศุภสี นัยศิริ
๒๗๓ นายนครินทร์ สมจันทร์
๒๗๔ นายภานะพล เพ็งน้ำคำ
๒๗๕ พระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ
๒๗๖ พระมหาไพศาล วิสาโล
๒๗๗ ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
๒๗๘ อ.ธีร์ พุ่มทับทิม
๒๘๑ พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ
๒๘๒ น.ส.ศิริพรรณ วัฒนวรรณ
๒๘๓ พระใบฎีกาวงศกร มหาญาโณ
๒๘๔ พระศักดิ์ดา อคฺคปญฺโญ (งานหมั่น)