ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมนักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Developer) ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แจ้งให้ส่วนงาน ส่งบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Developer)ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จะขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

๑. พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒. พระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๓. พระเจริญ ปญฺญาวชิโร ตำแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์ตาก
๔.พระมหาไพศาล วิสาโล (ดิษฐพันธ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
๕.ดร.อุดร เขียวอ่อน ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์
๖.นายนพดล เพ็ญประชุม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.นายศรี แก้วงาม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.นายนิรันดร เลิศวีรพล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
๙.นายถาวร ภูษา ตำแหน่งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​
๑๐.นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่
๑๑ .นายปภังกร สายบัว ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๑๒.ว่าที่ ร.ท. อุทัย ภูมิประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๑๓.นายณัฐพล แสนเมืองมา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๔.นายวิศรุต จิมานัง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๑๕.นายคเชนทร์ สุขชื่น ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักทะเบียนและวัดผล
๑๖.นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง
๑๗.นายจตุรภัทร สืบสาย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
๑๘. นายบดินทร จีนเปีย ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสุรินทร์
๑๙. นางสาวมณฑิรา แซ่เตียว ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒๐. นายวรนุช แบบนา ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖


พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close