ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การออกแบบ การสร้างและจัดการรายวิชาออนไลน์แบบ MOOC

ประกาศส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร การออกแบบ การสร้างและจัดการรายวิชาออนไลน์แบบ MOOC

*********************

          เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการสร้างสรรค์กระบวนการการเรียนการสอน องค์ความรู้ และพุทธนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชาติและนานาชาติ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร จึงประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การออกแบบ การสร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC ดังนี้

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ส่วนงาน
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร. มจร ส่วนกลาง คณะพุทธศาสตร์
อาจารย์ประวิทย์ ชัยสุข มจร ส่วนกลาง คณะครุศาสตร์
ดร.ลลิตา พิมพ์รัตน์ มจร ส่วนกลาง คณะมนุษยศาสตร์
ดร.สุ​ภัทร​ชัย​ สีสะ​ใบ​ มจร ส่วนกลาง คณะสังคม​ศาสตร์​
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ, ดร. วิทยาเขตหนองคาย
พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว), ดร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระอำนาจ พุทธอาสน์ วิทยาเขตเชียงใหม่
อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวอัญญาดา ตาเสาว์ วิทยาเขตขอนแก่น
๑๐ รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ วิทยาเขตนครราชสีมา
๑๑ พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
๑๒ อาจารย์ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร วิทยาเขตแพร่
๑๓ อาจารย์เอกรัตน์ มาพะดุง วิทยาเขตสุรินทร์
๑๔ พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล, ดร. วิทยาเขตพะเยา
๑๕ พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
๑๖ อาจารย์มาวิน โทแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๑๗ ดร.จันทรัสม์ ตาปูลิง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑๘ ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๑๙ ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๒๐ พระพรหมพิริยะ ถาวโร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๒๑ พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ (ใจสว่าง) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๒๒ นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
๒๓ พระวีระพงษ์ โคษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๒๔ ดร.สมชาย ชูเมือง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
๒๕ ดร.พิกุล มีมานะ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๒๖ พระมหาอัครวัฒน์ กิตฺติญาโณ, ดร. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
๒๗ พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
๒๘ พระสิทธิพร สิทฺธินายโก (งามสุรัตน์) วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
๒๙ ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
๓๐ พระครูสุทธิวรญาณ, ดร. วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
๓๑ นายอำนาจ ทาปิน วิทยาลัยสงฆ์ตาก
๓๒ นายขวัญตระกูล บุทธิจักร สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๓๓ พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท สำนักงานพระสอนศีลธรรม

๑. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และเข้าร่วมรับการอบรมระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) และวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันการเข้าอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3Jevvnm

๒. ให้ต้นสังกัดรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าที่พักในระหว่างการอบรม

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร)

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยืนยันการเข้าอบรมได้ที่

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close