ข่าวสารและกิจกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๗ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๐๗ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การบริหารงานของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔o
จึงแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ นามสกุล รอดนิยม อายุ ๓๔ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖ , วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตำแหน่ง นักวิขาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๑๗๑๒๐๐๔ สังกัด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close