ข่าวสารและกิจกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๐๖ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๐๖ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การบริหารงานของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔o
จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสาธิต ฉายา สาธิโต นามสกุล เมธีจรรยาภรณ์ อายุ ๕๑ พรรษา ๒๙ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), ค.ด. (นวัตกรรมการบริหารจัดการ หลักสูตรและการสอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๐๐๔๒๐๐๔ สังกัด กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close