ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม ประกวดผลงาน การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ขอบข่ายงานและประเภทผลงาน

(๑) ประเภทผลงาน web application ความสามารถของระบบที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา

– ระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือ

– ระบบเกี่ยวกับการวิจัย หรือ

– ระบบเกี่ยวกับการบริการวิชาการ

ระบบดังกล่าว ให้พัฒนาขึ้นจากภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม Open Source อื่นๆ

ระบบควรเป็นการเชื่อมโยงหรือต่อยอดระบบที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๒) ประเภทผลงานการพัฒนารายวิชา การเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC) โดย จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้

– ID

– Course Syllabus

– Course Structure

– Introduction Clip ๓-๕ min

– พัฒนาเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยมีการแบ่งบทเรียนออกเป็น ๑๐ ตอน ๆ ละไม่ต่ำกว่า ๑๐ นาที แต่ละบทเรียน ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาข้างต้น ทั้งนี้รายวิชา ต้องมีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่บนระบบ MCU MOOC

– พัฒนาแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละตอน

๒. คุณสมบัติผู้นำเสนอผลงาน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ทั้งลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง

๓.กำหนดส่งผลงาน การคัดเลือกและการตัดสินผลงาน

ที่ กิจกรรม ัน/เดือน/ปี
(๑) ผู้มีคุณสมบัติจัดส่ง Proposal ๑ – ๑๐ ส.ค.
(๒) นำเสนอ Proposal โดยวิธีออนไลน์ ๑ วัน ๑๑ ส.ค.
(๓) ประกาศผู้มีสิทธิพัฒนาและนำเสนอผลงาน ๑๑ ส.ค.
(๔) กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ๑ เดือน ๑๒ ส.ค.- ๑๐ ก.ย.
(๕) ส่งผลงานที่พัฒนาเสร็จแล้ว ๑๑ ก.ย.
(๖) และนำเสนอโดยวิธีออนไลน์ คณะกรรมการพิจารณา ๑๒ ก.ย.
(๗) ประกาศผล ๑๓ ก.ย.

ส่งผลงานตามข้อ (๑) และ (๕)

-ผลงานประเภท web app ส่งไปที่ network@mcu.ac.th ผู้ประสานงาน นายศรี แก้วงาม โทร. ๐๘๖ ๖๘๘ ๓๕๒๘

-ผลงาน MOOC ผู้ประสานงาน นายอภิชาติ รอดนิยม โทร. ๐๙๕ ๘๕๖ ๕๗๘๙ ลิงก์ส่งผลงาน

MOOC Proposal (๑) https://bit.ly/3r6tuCv

Final MOOC (๕) https://bit.ly/3PIt6Eu

๔.คณะกรรมการตัดสิน

            Web application

๑.พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

๒.อ. รักชนก สุขะกาลนันท์

๓.อ. ศรี  แก้วงาม

๔.อ. นพดล เพ็ญประชุม

๕.อ. ถาวร ภูษา

            Mooc

๑.อ.จิระ ชนรักสุข

๒.ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์

๓.ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

๔.นายอภิชาติ รอดนิยม

๕.นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ

๕. ลิขสิทธิ์ผลงาน

ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

๖. รางวัลผลงานและประเภท

ประเภท
ที่ รางวัล เงินรางวัล Web App

MOOC

รางวัลชนะเลิศ ๑๕,๐๐๐ / /
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑๒,๐๐๐ / /
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ / /

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close