ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นําเสนอ ผลงานพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดําเนินการโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดจัด กิจกรรมประกวดผลงานการพัฒนาระบบ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Web application และพัฒนา รายวิชาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสําหรับมหาชน (MOOC) อันเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพุทธนวัตกรรม

      คณะทํางานคัดเลือกผลงาน ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเค้าโครงผลงานเพื่อ ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอผลงาน (Proposal) ดังนี้

ประเภทผลงาน Web application

๑. พระมหาประสพสุข ปิยภาณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๒. พระมหาสาม อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานพระสอนศีลธรรม
๓. นายนิรันดร เลิศวีระพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ วิทยาเขตขอนแก่น
๔. นายศุภสิทธิ์ คงทน นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตอุบลราชธานี
๕. นายพิพัฒน์ แก้วใส  นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา

ประเภทผลงาน การพัฒนารายวิชา การเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสําหรับมหาชน (MOOC)

๑. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
๒. ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๓. พระบารมี นนฺทธมฺมิโก รองผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก พัฒนาเนื้อหาตามประเภทผลงาน จัดส่งตามช่องทางที่กําหนด และ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.) ผู้อํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close